toppbanner
 

Delstudie 2

Hensikten med studien er å utvikle kunnskap om brukernes egen kriseerfaring og håndtering av krise, samt hvordan krisesituasjonen påvirker psykisk helse og hverdagsliv. Opplevelsen av tilbudet de får fra ambulant akutteam inngår også i denne studien. Data samles inn ved kvalitative intervju både individuelt og i grupper.

Problemstilling

Studien undersøker hvordan brukere definerer, opplever og mestrer en krise og hvordan krisen påvirker psykisk helse og hverdagsliv. Det er også fokus på brukeres opplevelse av og erfaring med den hjelp de får av ambulante akutteam.

Metode

Data samles inn kvalitativt. Individuelle intervju med 10 til 12 tidligere brukere av et ambulant akutteam. Hver person intervjues tre ganger med et års mellomrom. NVIVO benyttes til analyse av data

medforskergruppe

En medforskergruppe følger delstudie 2. Medforskergruppa består av fem deltagere, tre med egenerfaring med psykiske lidelser og to med pårørendeerfaring. Medforskergruppens funksjon er dels som en referansegruppe, dvs bidra i prosjektutviklingen på bakgrunn av sin erfaring og kunnskap som tidligere bruker av tjeneste eller pårørende samt annen kompetanse i feltet. I tillegg vil det i medforskergruppa løpende bli utviklet kunnskap om forskning så vel som om psykisk helse og helsetjenester som er relevant i ulike sammenhenger.

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign